Kasutustingimused

Veebilehe digi.kirjastusmaurus.ee kasutustingimuste lühikokkuvõte:

 • Käesoleval veebilehel registreerudes annad veebilehe omanikule OÜ Maurus Kirjastus (registrikood 12006031) (edaspidi teenusepakkuja) loa oma andmete töötlemiseks.
 • Õpilane kinnitab veebilehele registreerumisel, et tal on konto avamiseks vanema või seadusliku esindaja luba.
 • Veebilehel registreerudes oled kohustatud esitama õigeid andmeid. Valeandmete esitamisel on meil õigus kasutajakonto sulgeda.
 • Kasutajal on õigus oma kasutajakonto igal ajal kustutada.
 • Veebilehel olevale materjalile antakse üldjuhul ligipääs üheks õppeaastaks, tehtud ja tasutud tellimuse alusel.
 • Teenusepakkuja ei saa tagada, et veebileht toimib kõigis veebisirvijates ja kõigil seadmetel, samuti ei ole võimalik vastutada lehel esinevate vigade eest. Soovitame lehte kasutada kõige uuemas Google Chrome brauseris.
 • Kui veebilehe kasutamisel esineb probleeme, palume sellest meile teada anda: digi@kirjastusmaurus.ee
 • Veebilehel olevate materjalide (sh tekstid, fotod, helifailid, videod jne) autoriõigused on kaitstud ja kuuluvad teenusepakkujale või on teenusepakkujal luba/õigus nende kasutamiseks. Keskkonna sisu reprodutseerimine mis tahes kujul on ilma teenusepakkuja kirjaliku nõusolekuta keelatud. Autoriõiguste rikkumise avastamisel on teenusepakkujal õigus kasutusele võtta õiguslikke meetmeid, sh pöörduda politsei/kohtu poole ja teha avaldus kriminaalasja algatamiseks ja/või esitada tsiviilhagi.
 • Teenusepakkujal on õigus veebilehel olevate materjalide sisu jooksvalt muuta/täiendada.
 • Teenusepakkuja ei vastuta veebilehe kasutamisest tekkinud võimalike kahjude eest.
 • Teenusepakkuja on õigustatud veebilehe arengust tulenevalt kasutustingimusi muutma/täiendama. Tingimuste muutumisest teavitatakse kasutajaid veebilehel või meili teel.

Veebilehe digi.kirjastusmaurus.ee kasutustingimuste täistekst:

1. Üldtingimused

1.1.   Registreerudes internetikeskkonnas digi.kirjastusmaurus.ee (edaspidi veebileht) kasutajaks või asudes kasutama veebilehel pakutavaid teenuseid, nõustute käesolevate tingimustega (edaspidi tingimused) ning kohustute neid täitma.
1.2. Registreeruda saab veebilehel või võttes ühendust veebilehe omaniku OÜ Maurus Kirjastusega (registrikood 12006031) (edaspidi teenusepakkuja) aadressil digi@kirjastusmaurus.ee
1.3. Tingimused kehtivad kõikide veebilehe kasutajate ja teenusepakkuja vahel internetikeskkonnas olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.4. Tingimustes nimetatud teenuste (edaspidi teenused) all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, kasutajatele võimaluse andmist kasutada õppetöös erinevaid digi.kirjastusmaurus.ee veebilehel olevaid materjale.
1.5. Lisaks neile tingimustele reguleerivad kasutaja ja teenusepakkuja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid.
1.6. Teenusepakkujal on õigus teha käesolevates kasutustingimustes ühepoolselt muudatusi.
1.7. Veebilehe kasutajaks registreerumisel eeldatakse, et kasutaja on teovõimeline isik või piiratud teovõimega isik, kellel on vastava teo tegemiseks seadusliku esindaja nõusolek. Teenusepakkuja ei vastuta piiratud teovõimega isikute poolt tehtud tegevuste tagajärjel tekkida võiva majandusliku kahju eest.

2. Teenuse üldtingimused ning teenusepakkuja õigused, kohustused ja vastutus

2.1. Teenusepakkuja tagab kasutajale ligipääsu veebilehele vastavalt tehtud ja tasutud tellimusele ja üldjuhul üheks õppeaastaks.
2.2. Sõltuvalt kasutaja rollist lehel võib ligipääsu aeg veebilehel olevatele materjalidele erineda.
2.3. Teenusepakkuja edastab kasutajatele igaks õppeaastaks uue koodi, mille alusel võimaldatakse ligipääs tellitud õppematerjalidele. Kui koodi pole võimalik edastada, on teenusepakkujal õigus lisada tellitud materjalide ligipääs vastavale kasutajale manuaalselt.
2.4. Kui teenusepakkuja kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse vääralt, võib ta vajaduse korral peatada või katkestada kliendi ligipääsu veebilehele.
2.5. Teenusepakkujal on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama kasutaja veebilehe kasutamisõigust, sh muutma veebilehel kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgema kasutaja kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti registreeruda juhul, kui kasutaja:
2.5.1. rikub tingimusi või tingimustest tulenevaid kasutaja kohustusi;
2.5.2. on esitanud veebilehe kasutajaks registreerumisel või selle kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;
2.5.3 levitab teadlikult ja tahtlikult veebilehel või veebilehe kohta valeinformatsiooni, solvab teisi isikuid või käitub ebaväärikalt.
2.6 Teenusepakkuja on igal ajal õigustatud jälgima veebilehel toimuvat tegevust. Teenusepakkuja võib teostada uurimusi kõigi kahtluste korral tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.
2.7. Teenusepakkuja on igal ajal õigustatud eemaldama veebilehelt kasutaja kui kasutaja on käitunud vastuolus tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.
2.9. Teenusepakkujal on õigus keelduda kasutaja registreerimisest, kui ta on eelnevalt registreerunud kasutajana rikkunud käesolevaid kasutustingimusi.
2.10. Teenusepakkuja ei tohi avalikustada kasutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele (va seadusega ettenähtud juhtudel).
2.11. Teenusepakkuja on igal ajal õigustatud tegema veebilehe parema kasutamise huvides muudatusi selle ülesehituses ja sisus (s.h. kasutaja poolt edastatud andmete ja sisu osas).
2.12. Teenusepakkujal on õigus katkestada teenus ükskõik millal, sellest eraldi ette teatamata. Ootamatu katkestuse või hoolduspausi järel avatakse teenus uuesti.
2.13. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus ligipääs veebilehele või selle osadele on takistatud.
2.14. Teenusepakkuja ei vastuta veebilehe töös esinevate võimalike häirete tõttu tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
2.15. Teenusepakkuja ei taga, et teenus toimib kõigil veebisirvijatel.

3. Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus

3.1. Registreerudes veebilehe kasutajaks või kasutades veebilehte nõustub kasutaja käesolevate tingimustega.
3.2. Kasutaja kohustub esitama veebilehe kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, kui neid vastava kasutajarolli puhul küsitakse, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat meiliaadressi.
3.3. Kasutaja kohustub hoidma veebilehe kasutamiseks sisestatud salasõna ja kasutajanime nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;
3.4. Kasutajal on õigus igal ajal oma konto kustutada.
3.5. Kasutaja kohustub koheselt informeerima (näiteks meili teel) teenusepakkujat veebilehe kasutamiseks sisestatud salasõna ja/või kasutajanime kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.
3.6. Kasutaja ei tohi pakkuda teenuseid või teha kättesaadavaks andmeid, mis võivad tekitada teenusepakkujale või kolmandatele isikutele materiaalset või mittemateriaalset kahju, või rikuvad kolmandate isikute õigust privaatsusele või isikuandmete kaitset. Nimetatud andmete ja vahendite kolmandate isikute kätte sattumisest tekkinud kahjude eest vastutab kasutaja.
3.7. Kasutaja on kohustatud teatama teenusepakkujale kõikidest probleemidest veebilehe kasutamisel.
3.8. Kasutaja kinnitab veebilehte kasutades, et ta:
3.8.1. on õigus- ja teovõimeline isik või piiratud teovõimega isik, kellel on veebilehe kasutamiseks seadusliku esindaja nõusolek;
3.8.2. täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;
3.8.3 on teadlik ja nõustub sellega, et teenusepakkujal on õigus teostada kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele;
3.8.4 mõistab, et veebilehel kasutatavale sisule kehtivad autoriõigused ning materjali reprodutseerimine mis tahes kujul ei ole ilma teenusepakkuja kirjaliku loata lubatud.
3.9. Kasutaja kohustub käituma teenusepakkujaga suheldes viisakalt ja lugupidavalt.

4. Turvalisus ja isikuandmete töötlemine

4.1. Veebilehe kasutamine eeldab kasutajaks registreerimist.
4.2. Andmeid, mida teenuseosutaja on saanud kasutajalt veebilehe kasutajaks registreerumisel, ja veebilehe kasutamise käigus küsinud või mis koguneb kasutaja kohta muul viisil veebilehe kasutamise teel (edaspidi isikuandmed), on teenuseosutajal õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.
4.3. Kasutaja annab nõusoleku teenuseosutajale kasutaja isikuandmete töötlemiseks tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, kustutades oma kasutajakonto. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
4.3 Teenuseosutaja kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
4.4 Teenuseosutaja kasutab isikuandmeid teenuse osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.
4.5 Teenuseosutaja ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud tingimustes või seadustes sätestatud juhtudel.
4.6 Teenuseosutajal on õigus kasutada isikuandmeid ise ja anda neid üle teenuseosutaja poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.

5. Autoriõigus

5.1. Veebilehel leiduvate materjalide (tekstid, fotod, videod, helifailid jne.) autoriõigused on kaitstud ja kuuluvad teenusepakkujale või on teenusepakkujal nende kasutamiseks õigus või litsents.
5.2. Veebilehel leiduvate materjalide reprodutseerimine mistahes kujul on ilma teenusepakkuja kirjaliku nõusolekuta keelatud.
5.3. Käesolevad kasutustingimused lubavad veebilehte kasutada üksik-kasutajal. Ühele kasutajale ligipääsetavate materjalide kasutamine grupiõppeks vajab eraldi kokkulepet.
5.4. Autoriõiguste rikkumise avastamisel on teenusepakkujal õigus pöörduda kohtu ja/või politsei poole ja teha avaldus kriminaalasja algatamiseks ja/või esitada tsiviilhagi.

6. Lõppsätted ja tingimuste muutmine

6.1. Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta ja täiendada õppematerjalide sisu, nendele ligipääsemise tingimusi, kasutamise hinda ning hinnastamise loogikat.
6.2. Tingimused kehtivad kasutaja ja teenusepakkuja vahel alates kasutajakonto loomisest kuni kasutajakonto kustutamiseni.
6.3. Teenusepakkuja on igal ajal õigustatud veebilehe ja teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.
6.4. Teenuseosutaja teavitab kasutajaid tingimuste muudatustest ja täiendustest veebilehel või meili teel.
6.5. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest veebilehel.
6.6. Veebilehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja teenusepakkuja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

Viimati uuendatud 30.06.2020.